Fundacja Dzieci-Dzieciom. NIP: 1251618962 REGON: 146403294 KRS: 0000439410

Łączymy pokolenia - wolontariat

Projekt  „Łączymy pokolenia- wolontariat" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu – projekty konkursowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
Realizator projektu: Fundacja Dzieci-Dzieciom w partnerstwie z Fundacją „KOLOS”

Budżet projektu:

Całkowity budżet projektu: 998 545,00 PLN
Kwota dofinansowania: 968 547,39 PLN

Do projektu zostanie rekrutowanych 200 osób od 15 do 29 roku życia z obszaru woj mazowieckiego (w przypadku osób fizycznych pracują, uczą lub zamieszkują one na obszarze woj. mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), które dotąd nie były aktywne lub też tylko w małym stopniu angażowały się w aktywności inne niż obowiązkowe
W ramach projektu każda osoba zostanie objęta poniższym wsparciem:

UWAGA! mając na uwadze konieczność dostosowania się do panującej sytuacji związanej ze stanem pandemii i rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz kierując się bezpieczeństwem naszych uczestników/wolontariuszy, współpracowników i zleceniobiorców od dnia 25 kwietnia 2020 r. do odwołania wszystkie działania - spotkania z wolontariuszami, diagnozy, szkolenia, wolontariat prowadzone są w formule online.

Zadanie 1- indywidualne spotkania z psychologiem w celu przeprowadzenia diagnozy posiadanych Kompetencji Społecznych (badanie na początku i koniec projektu)
Warunkiem udziału w dalszej części projektu jest posiadanie deficytów w min 8 z 15 kompetencjach społecznych do których zaliczamy umiejętności:

 • Doradzania innym w szkole, w pracy, w różnych sytuacjach życia
 • Pracowania w zespole
 • Posługiwanie się mową ciała
 • Instruowanie innych osób
 • Przewodzenia innym osobom
 • Kompetencje międzykulturowe
 • Wypracowywania kompromisu
 • Motywowania innych
 • Wspierania współpracowników
 • Stosowania technik zadawania pytań
 • Przekazywania informacji o faktach
 • Zwracania się do słuchaczy
 • Przyjmowania konstruktywnej krytyki
 • Wchodzenie w interakcje z innymi osobami
 • Przekonywania innych osób

Zadanie 2- Uczestnicy wezmą udział w wolontariacie trwającym 6 lub 10 m-cy. Tematem przewodnim będzie solidarność międzypokoleniowa.
Zadania:
   a)  Wyszukanie w lokalnej społeczności osób, które poprzez swój talent, wiedzę, kompetencje, doświadczenie, sukces życiowy (w ramach biznesu, sportu, teatru, sztuki, itp.) chciałyby nieodpłatnie stać się Mentorami dla młodych osób
lub
włączanie się w działania prowadzenia zajęć online w swoich szkołach lub innych placówkach edukacyjnych, w tym również w małych miejscowościach i wspieranie w tym zakresie nauczycieli i opiekunów, którzy potrzebują pomocy w zakresie nowych technologii.

   b)  Stworzenie port folio Mentora/osoby z talentem i zamieszczenie na stronie

   c)  Organizacja procesu wymiany doświadczeń międzypokoleniowej

Ponadto uczestnicy zostaną objęci w ramach zadania 2 poniższym wsparciem realizowanym w formule online

 1. Warsztat Design Thinking - cel: zapoznanie uczestników z narzędziami do pracy grupowej i w celu rozwiązywania problemów, które zapewne będą napotykać w projekcie.
 2. Warsztaty odkrywania talentów - cel: zdefiniowanie wśród uczestników talentów oraz wskazania im sposobów rozwijania swoich talentów.
 3. Warsztaty rozwoju kompetencji społecznych 3 warsztaty - zakres warsztatów zostanie ustalony po diagnozie uczestników. 
  W przypadku realizacj warsztatów w formule stacjonarnej Wnioskodawca zapewni catering, sale, materiały edukacyjne oraz zwrot kosztów dojazdu.
 4. Weekendowe warsztaty wyjazdowe lub online, według wskazań Beneficjenta, w zakresie rozwoju pięciu kompetencji społecznych. Tematyka warsztatów zostanie określona na podstawie obserwacji opiekuna. Podczas wyjazdu uczestnikom zostanie zapewniony dojazd, wyżywienie, nocleg, ubezpieczenie, warsztaty oraz opieka animatorów - niniejsze nie dotyczy szkoleń online.

Cele i założenia programowe

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji społecznych u osób młodych od 15 do 29 roku życia ważnych na rynku pracy poprzez realizację innowacyjnego procesu edukacyjnego opartego na wolontariacie oraz działaniach warsztatowych na rzecz lokalnej społeczności. Cel ten jest zgodny z celem szczegółowym PO WER zdobywanie i doskonalenie przez osoby młode do 29 roku życia umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy.

Tak zdefiniowany cel główny zostanie zrealizowany poprzez realizacje celów szczegółowych:

 1. Wzrost wiedzy uczestników projektu nt własnych kompetencji społecznych w okresie od 01.04.2019 do 31.03.2021 poprzez realizację zadania 1. Zgodnie z założeniami projektu każdy uczestnik biorący udział w projekcie zostanie objęty diagnozą przeprowadzoną zgodnie z Koncepcją Systemu weryfikacji i walidacji kompetencji społecznych. U min 90% uczestników nastąpi wzrost min 8 z 15 kompetencji społecznych. Uczestnicy poznają swój potencja społeczny dzięki czemu nastąpi wzrost ich aktywności na rynku pracy.
 2. Wzrost kompetencji społecznych w okresie od 01.04.2019 do 31.03.2021 poprzez realizację zadania 2 w którym uczestnicy wezmą udział w innowacyjnej formie wolontariatu "TALENTOWSKAZ" wspartej procesem edukacyjnym podczas warsztatów i jednocześnie realizując działania w terenie. Dzięki udziale w procesie edukacyjnym trwającym 6 lub 10 m-cy, składającym się z wolontariatu na rzecz Fundacji oraz realizacji w między czasie warsztatów rozwijających kompetencje społeczne u 90% uczestników nastąpi wzrost min 8 z 15 kompetencji.
 3. Wzrost konkurencyjności osób młodych na rynku pracy poprzez rozwój min 8 z 15 kompetencji społecznych w okresie od 01.04.2019 do 31.03.2021. Uczestnicy poprzez udział w zadaniu drugim nabędą kompetencje społeczne które są ważne na rynku pracy. Potwierdzeniem osiągnięć w projekcie będzie certyfikat potwierdzony w systemie walidacji który osoby będą mogły zaprezentować w swoim port folio przy poszukiwaniu pracy.

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowią osoby młode od 15 do 29 roku życia z obszaru woj mazowieckiego (w przypadku osób fizycznych pracują, uczą lub zamieszkują one na obszarze woj. mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), które dotąd nie były aktywne lub też tylko w małym stopniu angażowały się w aktywności inne niż obowiązkowe. Wsparciem w projekcie zostaną objęte wyłącznie osoby, których kompetencje społeczne wymagają poprawy/ rozwoju zgodnie z przeprowadzoną przed przystąpieniem do projektu weryfikacją wstępną.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 200 osób w tym 100 kobiet. W szczególności projekt będzie skierowany do osób uczących się w ostatnich latach danego etapu edukacji, które będą stanowiły min 40% grupy docelowej tj 80 /40k osób.

Szczegóły dotyczące zgłoszeń do projektu znajdują się w zakładce „REKRUTACJA"

Rekrutacja

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu „Łączymy pokolenia- wolontariat „ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy , Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu – projekty konkursowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza edukacja Rozwój na lata 2014-2020, zapraszamy do bezpłatnego udziału w projekcie osoby młode osoby młode od 15 do 29 roku życia z obszaru woj mazowieckiego (w przypadku osób fizycznych pracują, uczą lub zamieszkują one na obszarze woj. mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), które dotąd nie były aktywne lub też tylko w małym stopniu angażowały się w aktywności inne niż obowiązkowe. Wsparciem w projekcie zostaną objęte wyłącznie osoby, których kompetencje społeczne wymagają poprawy/ rozwoju zgodnie z przeprowadzoną przed przystąpieniem do projektu weryfikacją wstępną.

Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch turach:

 1. I termin do 30.05.2019 r
 2. II termin do 15.09.2020 r  lub do wykorzystania puli miejsc

Dopuszcza się możliwość prowadzenia rekrutacji uzupełniającej, bądź zakwalifikowania w trakcie realizacji projektu osób z listy rezerwowej. Sytuacja ta dotyczy przypadku rezygnacji z udziału w projekcie lub wcześniejszego zakończenia udziału w projekcie.
Zgłoszenia w postaci wypełnionych i podpisanych formularzy z dopiskiem „Formularz rekrutacyjny” proszę złożyć osobiście w Biurze projektu: ul.Staszica 42, 05-220 Zielonka lub za pośrednictwem poczty.
O terminie złożenia dokumentów decyduje data wpływu do siedziby: ul.Staszica 42, 05-220 Zielonka

Szczegółowe zasady rekrutacji do projektu określa regulamin rekrutacyjny.

Szczegóły zakres uczestnictwa w projekcie określa umowa uczestnictwa w projekcie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

Michalina Pytlewska

Tel. 511-411-330

e-mail: wolontariat@dzieci-dzieciom.pl

 

Dokumenty rekrutacyjne:

Regulamin_naboru_i_uczestnictwa_w projekcie_1.4_v2

Zalacznik_nr_1_Formularz_rekrutacyjny_v3.docx

Zalacznik_nr_2_oswiadczenie_o_niepelnosprawnosci_v2.docx 

Zalacznik_nr_3_Oswiadczenia_obowiazkowe.docx 

Zalacznik_nr_4_Oswiadczenie_o_trudnej_sytuacji_rodzinnej_v2.docx 

Zalacznik_nr_5_Zaswiadczenie_o_ostatnich_latach_nauki_v3.docx

 

Po spełnieniu wszystkich kryteriów grupy docelowej i dostępności naboru, potencjalny uczestnik może zostać przyjęty do projektu.

W tym celu na podstawie formularza rekrutacyjnego zostanie automatycznie wypełniona Deklaracja (Załącznik 6) i przekazana uczestnikowi do podpisu.

Zalacznik_nr_6_Deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie_v4.docx

Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

HARMONOGRAM SZKOLEŃ - EDYCJA I

Harmonogram

ZAJĘCIA OD DNIA 25 KWIETNIA 2020 DO ODWOŁANIA BEDĄ ODBYWAĆ SIĘ ON LINE W CZASIE RZECZYWISTYM w 10 osobowych podgrupach A i B

Warsztaty wyjazdowe w terminie: 15.02.2020 - 22.02.2020r.

Grupy warsztatowe 1,3 i 5 wyjeżdżają na warsztaty do miejscowości Krościenko nad Dunajcem do Ośrodka Willa Alexia, ul. Lubań 4a. 

Planowany odjazd 15.02.2020:

 • 7.00 - Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych w Radzyminie ul. Jana Pawła II 18 
 • 7.20 - Zespół Szkół Ekonomicznych im. St.Staszica w Wołominie al. Armii Krajowej 38
 • 7.40 - Zespół Szkół im. Mościckiego w Zielonce, ul. Inżynierska 1 

Kierownik wyjazdu Tomasz Ciszewski nr tel.604.051.479 

Grupy 1,3,5 - zajęcia warsztatowe mają w Liceum Ogólnokształcące im. St.Żeromskiego (34-450 Krościenko nad Dunajcem ul. Zdrojowa 11), w godzinach 15.30 - 18.30 

Grupy warsztatowe 2 i 4 wyjeżdżają na warsztaty do miejscowości Zakopane do Ośrodka Hanusina Chałupa, Harenda 32 c 

Grupy 2 i 4 - zajęcia warsztatowe mają  w Domu Pracy Twórczej ASP im. J.Matejki w Krakowie (Harenda 16, 34-500 Zakopane), w godzinach 10.00 - 13.00 

Planowany wyjazd 15.02.2020:

 • 7.00 - Plac Bankowy pod pomnikiem Słowackiego 

Autokar firmy Zefirek 

Kierownik podczas transportu Anna Kosińska nr tel.721.133.620

Planowany powrót z warsztatów 22.02.2020, wyjazd z ośrodków o godzinie 7.00 - czas dojazdu uzależniony bedzie od warunków drogowych.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ - EDYCJA II

Harmonogram

ZAJĘCIA OD DNIA 25 KWIETNIA 2020 DO ODWOŁANIA BEDĄ ODBYWAĆ SIĘ ON LINE W CZASIE RZECZYWISTYM w 10 osobowych podgrupach A i B

I tura warsztatów wyjazdowych w terminie: 23.10.2020 - 25.10.2020r.

Uczestnicy wyjażdzają do Centrum Szkoleniowego ORANGE, ul. Wyzwolenia 57, 05-140 Serock

Zbiórka 23.10.2020 o godzinie 16.00  na Placu Bankowym

Planowany powrót z warsztatów 25.10.2020, wyjazd z ośrodka o godzinie. 15.00

Sylwetki mentorów

Magdalena Cięciera
Manager ds. Kształcenia i Rozwoju w firmie doradczo-szkoleniowej MALINOWSKI & PARTNERS

Od prawie 20 lat jej kariera zawodowa związana jest z edukacją. Doświadczenie zdobywała w dużych Uczelniach jak np. Warszawski Uniwersytet Medyczny. Obecnie jako manager ds. kształcenia i rozwoju zaangażowana jest przy różnych projektach edukacyjnych zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dla dorosłych. Doskonale współpracuje z młodzieżą i dorosłymi. W życiu stawia na relacje. Ma czarny pas z zarządzania operacyjnego. Od wielu lat współpracuje z Fundacją Dzieci-Dzieciom, na początku jako koordynator i mentor wolontariuszy podczas Bajkowych Festiwali Teatralnych, a następnie jako wolontariusz wspierający działania Fundacji.

Urszula Jędrzejak
Od kilku lat związana z Fundacją Dzieci-Dzieciom, początkowo jako koordynator i mentor wolontariuszy podczas Bajkowych Festiwali Teatralnych, a następnie jako wolontariusz wspierający działania Fundacji.
Ma serce na dłoni i uśmiech dla każdego. 

Małgorzata Opalińska
Menager i właściciel centrum edukacyjno-rozrywkowego dla dzieci.

Twórca programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Wychowawca, kierownik i organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Praca z dziećmi jest dla niej codziennym źródłem inspiracji i daje mnóstwo satysfakcji. 
Na co dzień koordynuje i wspiera pracę kilkunastoosobowego, młodego zespołu. 

Michalina Pytlewska
Edukacją i pracą z dziecmi zajmuje się od ponad 10 lat. Jest nauczycielem i doradcą zawodowo-edukacyjnym w jednej z warszawskich szkół podstawowych. Kocha swoją pracę, która daje jej wiele satysfakcji i motywacji do dalszego rozwoju.

Rozeznanie rynku. W związku z realizacją projektu pt. „Łączymy pokolenia- wolontariat”

W związku z realizacją projektu pt. „Łączymy pokolenia- wolontariat” realizowanego przez Fundację Dzieci-Dzieciom w partnerstwie z Fundacja KOLOS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.4 Młodzież solidarna w działaniu – projekty konkursowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 składamy zapytanie ofertowe na wynajem sal.

Termin składania oferty cenowej: 26.07.2019 r.

Dokument do pobrania: Zapytanie o cenę_sale szkoleniowe.pdf

 


Ilość odsłon: 16380