Fundacja Dzieci-Dzieciom. NIP: 1251618962 REGON: 146403294 KRS: 0000439410

CELE STATUTOWE

Cele Fundacji Dzieci-Dzieciom:

1. wspieranie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych artystycznie, naukowo i sportowo, nie mogących rozwijać swoich uzdolnień z uwagi na brak dostatecznych środków finansowych,

2. odkrywanie i rozwijanie w dzieciach i młodzieży talentów oraz uzdolnień artystycznych, naukowych i sportowych,

3. szerzenie i wspieranie oświaty, w zakresie m.in.:

a) prawidłowej edukacji od juniora do seniora, w tym m.in. edukacji artystycznej, kulturalnej, społecznej, w dziedzinie muzyki i sztuk scenicznych, sztuk plastycznych oraz wizualnych,

b) rozwoju przedsiębiorczości i zarządzania,

c) rozwoju zasobów ludzkich,

d) zdrowia i upowszechniania profilaktyki zdrowotnej,

e) ochrony środowiska i ekologii,

f) kształtowania społeczeństwa obywatelskiego,

g) szerzenia innowacyjności i nowych technologii,

h) badań i rozwoju,

i) rozpowszechniania polskiej kultury i dziedzictwa narodowego,

j) kształtowania i rozwoju życia społecznego,

k) kształtowania postaw obywatelskich,

l) propagowania ochrony praw i wolności człowieka i obywatela,

m) wspierania wielokulturowości,

n) ochrony życia rodzinnego i profilaktyki społecznej,

o) wyrównywania różnic społecznych,

p) propagowania tolerancji społecznej,


wśród osób, a w szczególności dzieci i młodzieży, mających utrudniony dostęp do nauki i kultury,

4. wspieranie niepełnosprawnych dzieci i młodzieży,

5. propagowanie idei wolontariatu wśród dzieci i młodzieży,

6. współpraca z organizacjami, których celami statutowymi są: działalność naukowa, innowacyjna, badawcza, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, w zakresie wspierania małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Statut Fundacji Dzieci-Dzieciom >>> pobierz

 


Ilość odsłon: 7815